تبلیغات
معماری سورئالیسم - نورپردازی در معماری
 
یکشنبه 23 مرداد 1390

زیبائی که به چشم می آیداز پرتو نور و روشنائی است و گرنه در تاریکی ،زیبائی مفهومی ندارد.زیبائی حقیقتی بانور معرفت درک می گردد و زیبائی ظاهری با عزیزترین حس ما که بینائی است دیده میشود. نور و روشنایی چه ظاهری و چه عرفانی باعث می شود که زیبائی به چشم آید و رنگ وسایر زیبائیهای شیء جلوه کند. بنابراین بحث نور و پرداختن به آن می تواند در مباحثزیبائی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد. از جمله علوم و هنرهایی که می توانبه نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهرهگیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد. ابزار و وسایل روشنایی نیز به عنوانعواملی که تأمین کننده ی نور مصنوعی هستند ،مطرح می باشند. در هنر معماری نور یکیاز اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ،نظم فضایی، مصالح، رنگو … مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکیاز مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت وتغییر حالت در ساعات مختلف می شود. در تاریخ نقاشی توجه به نور در دوره امپرسیونیستها دیده می شود. هنگامی که نقاشان آتلیه های خود را ترک می کردند و در زیر نورخورشید با نور طبیعی مشغول نقاشی شدند. از مشخصات این سبک توجه به رنگ و نور درساعات مختلف روز و انعکاس رنگ های اشیاء مختلف در یکدیگر و تأثیر رنگ های پیرامونیو به کار بردن رنگ های خاص و ناب می شد. این مقاله به بررسی نقش نور در معماری (و به صورت موردی نقش آن در معماری دزفول) به عنوان یک جزء سازنده و مفهوم بخش می پردازد و در خاتمه امید بر ایندارد که در آینده در ساختمان ها همانند نیاکانمان شاهد به کارگیری نور طبیعی بهصورت یک عنصر کاملاً اثر بخش باشیم...

نور و بشر


از دورانماقبل تاریخ همواره اجسام نورانی که تجسمی از یک شیء زنده را در ذهن بیدار می کردندتوسط بشر مورد ستایش و احترام قرار گرفته و مشتاقانه برایشان جشن می گرفتند، آن هارا عبادت کرده و می پرستیدند.این توجه بیش از اندازه به عنصر نور در اغلب فرهنگ هایاولیه بشری و در جوامعی با آداب و رسوم و عقاید مذهبی متفاوت همچنان در طول زمانمشاهده می شود. برخی از جوامع نور خورشید را در تشریفات مذهبی شان به کار می بردندو برخی دیگر درخشش اجسام نورانی را به عنوان عامل ایجاد فعل و انفعالاتی رمزآلودجهت دست یابی به حیطه هایی ماورای دنیای زمینی تلقی می کردند. حتی امروزه در بسیاریاز مدارس شرقی که به تدریس یوگا اشتغال دارند برای ایجاد تمرکز ذهنی از اجسامنورانی مانند لامپ، خورشید، ماه، بلور و نور آتش استفاده می کنند. در اغلب ادیان،نور نماد عقل الهی و منشأ تمام پاکی ها و نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکیجهل و تابیده شدن نور معرفت در وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد. در اثر تابیدهشدن نور الهی به درون کالبد مادی، یعنی جایگاه نفس آدمی است که انسان به رشد وتکامل معنوی می رسد در نتیجه برای نمایش این تمثیل در معماری اغلب بناهای مذهبی نوربه عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کارگرفته می شود به گونه ای که شعاع های آن به طور واضح در داخل کالبد مادی و تاریکحجم قابل مشاهده است. فضاهای عمیق و تاریک کلیساهای قرون وسطی و یا مساجد اسلامی کهبا عنصر نور مزین شده اند به خوبی قادر به انتقال یک حس روحانی و معنوی میباشند.انسان در چنین فضاهایی که با نوری ضعیف روشن می شوند با مشاهده سایه های مبهماز اشیاء و احجام در ذهن خود به کامل کردن تصاویر پرداخته و با این عمل به نوعیخلسه فرو می رود که نتیجه آن یک حس نزدیکی به منبع وجود و هستی در درونش بیدار میشود.


تاریخچه بهره گیری از نور طبیعی در معماری ایران


دانستنروند بهره گیری از نور خورشید به اندازه روند شکل گیری مصالح و یا شکل های مختلفزیربنائی ساختمان جهت طراحی بسیار لازم می باشد.اولین تاریخی که ما از آن اطلاعداریم سده ی سوم هزاره چهارم ق.م می باشدکه در آن زمان جهت کسب نور و سایه از ایجاداختلاف سطح در دیواره های خارجی استفاده می کردند. در شهر سوخته از هزاره های سوم ودوم ق.م از روی آثار خانه هایی که دیوار آنها تا زیر سقف باقی مانده بود می تواناستنباط کرد که هر اطاق از طریق یک در به خارج ارتباط داشته و فاقد پنجره بوده اند،در دوره عیلام در حدود ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ ق.م نیز نمونه ای از پنجره های شیشه ای بدستآمده که شامل لوله هایی از خمیر شیشه می باشد که در کنار هم و در داخل یک قاب جایمی گرفته و بطور حتم جهت روشن کردن داخل بنا مورد استفاده بود. از جمله کهنترینمدارک و نمونه های در و پنجره در معماری ایران را شاید بتوان در نقش قلعه های مادیدر آثار دوره شاروکین یافت. از روی نقش برجسته آشوری می توان روزنه هایی را که برروی برج ها ساخته شده اند تشخیص داد. در دوره هخامنشی در تخت جمشید وضع درها بهخوبی روشن و پاشنه گرد آن ها اغلب به جای مانده است، همچنین در این کاخ ها بالایدرها و حتی بام ها، روزن ها و جام خانه هایی داشته وگرنه فضای بزرگ و سرپوشیده آنها را چگونه چند جفت در که اغلب بسته بوده روشن می کرده است؟


در اصل ازخصوصیات سبک پارسی، تعبیه سایبان و آفتابگیر منطقی و ضروری برای ساختمان هاست. دراین دوره از اصل اختلاف سطح، جهت جذب نور به داخل استفاده می شد. بر اساس تحقیقاتپروفسور ولفانگ معلوم شده که انحراف زوایای بناهای تخت جمشید بر اساسی بنیاد گذاشتهشده که بوسیله ایجاد سایه روشن های گوناگون تعیین روز اول سال و فصول مختلف میسرشده و این انحراف به معمار ایرانی اجازه می داده مکان های مورد نیاز برای زیستن رابه صورتی بسازد که در فصول مختلف سال هر خانه به مقدار لازم از آفتاب و روشناییاستفاده نماید. از نورگیری بناهای اشکانی اطلاع چندانی در دست نیست ولی سرپرسیسایکس در مورد کاخ هاترا می گوید: تالارهای این مجموعه تماما دارای سقف چوبی بودهاند. ارتفاع آن ها مختلف و نیز روشنائی آن ها از دهنه و هلال هایی بوده که به سمتمشرق باز می شدند. از روی تصویر بازسازی شده نسا که نورگیری بنا را توسط سقف خرپانشان می دهد این احتمال را ممکن می سازد که اشکانیان از این روش برای نورگیری بنااستفاده می کردند. ساسانیان تمایل به نشان دادن تضاد بین سایه و روشنائی داشته اندو این امر د رتمام بناهای آن ها مشهود است. نوک گنبد های بناهای چهار طاقی آن هابصورت روزنه درآمده زیرا برای افروختن آتش بدان احتیاج داشته اند. ایوان کرخه درخوزستان، طرز نور گرفتن از اطاق را برای اولین بار نشان می دهد، البته در بناهاییکه طاق ضربی داشته اند معمولاً تأمین نور از آن قسمت هایی بوده که سقف مسطح داشتهاند.روش استفاده از طاق گهواره ای که از انواع طاق سازی های عصر ساسانی است بهمعمار اجازه می داد که در فاصله میان دو قوس پنجره تعبیه نماید و روشنایی بنا راتأمین کند. طریقه نورگیری از جام خانه نیز همانطور که گفته شد بعد از هخامنشیان تامدت های بسیار به عنوان یک سنت طرح گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و در دورهساسانی که استفاده از گنبد به شکل پذیرفته وسیعی معمول شده و جزء ویژگیهای اینمعماری می شود می بینیم که در روی گنبد روزنه هایی با حفره هایی تعبیه می کردند کهاحتمالاً برای پوشش آن ها از شیشه استفاده می کردند، تا زمانیکه ساسانیان ازدیوارهای حمال جهت تحمل بار گنبد استفاده می کردند تنها از روزن وسط گنبد یا ازروزنه های تعبیه شده بر روی آن جهت نورگیری استفاده می کردند.اما پس از آن که بارسقف گنبدی را توسط قوس ها روی جرزها انتقال دادند توانستند در قسمت هایی از بدنهگنبدها نورگیرهایی را بصورت هلال تعبیه کنند.


منبع : باشگاه مهندسان ایران

طبقه بندی : مقالـه - خبـر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 خرداد 1397 03:11 ق.ظ

Beneficial knowledge. Many thanks.
cialis purchasing buy brand cialis cheap cialis e hiv we recommend cialis info free cialis generic cialis at the pharmacy prezzo di cialis in bulgaria opinioni cialis generico tadalafilo acheter cialis meilleur pri
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:40 ب.ظ

Great postings, Many thanks!
cialis 30 day trial coupon estudios de cialis genricos generic cialis buy name brand cialis on line cialis great britain get cheap cialis buying cialis in colombia comprar cialis 10 espa241a link for you cialis price are there generic cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:41 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of material.

order viagra online uk order viagra online viagra online how to get viagra free viagra pharmacy viagra buy viagra sildenafil online buy viagra online uk cheap online viagra usa buy viagra over the counter how old do you have to be to buy viagra
جمعه 17 فروردین 1397 09:20 ب.ظ

You actually suggested it wonderfully.
the best choice cialis woman buy cialis brand cialis generic tadalafil generic cheap cialis only best offers cialis use cialis coupons opinioni cialis generico if a woman takes a mans cialis generic cialis 20mg uk
جمعه 3 فروردین 1397 06:24 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of forum posts!

cialis 30 day sample prescription doctor cialis are there generic cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis in sconto 200 cialis coupon buying brand cialis online cialis generika buy brand cialis cheap cialis generique
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:53 ق.ظ

With thanks. I appreciate it.
cialis australia org cialis price in bangalore cialis generico in farmacia cialis uk next day wow cialis 20 buy cialis cheap 10 mg cialis generic tadalafil buy cialis prices american pharmacy cialis cialis 20 mg best price
سه شنبه 4 مهر 1396 06:31 ب.ظ
Hey there would you mind letting me know which web host
you're working with? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you suggest a good hosting provider at
a fair price? Thanks, I appreciate it!
شنبه 1 مهر 1396 10:55 ق.ظ
Excellent blog here! Also your site loads up fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol
شنبه 18 شهریور 1396 03:32 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never
wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:06 ق.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?

My website has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it looks
like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization.
Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off?
I'd really appreciate it.
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:42 ق.ظ
I will immediately snatch your rss feed as I can't in finding your email subscription link or e-newsletter service.
Do you have any? Please let me understand so that I could subscribe.
Thanks.
شنبه 24 تیر 1396 08:26 ق.ظ
Hello Dear, are you in fact visiting this
web page on a regular basis, if so afterward you will definitely
get good know-how.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:15 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words
in your article seem to be running off the screen in Chrome.

I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let
you know. The design look great though! Hope you get
the issue solved soon. Kudos
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:15 ق.ظ
Amazing! Its truly amazing article, I have got much clear idea concerning
from this piece of writing.
دوشنبه 28 فروردین 1396 06:01 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
Many thanks
پنجشنبه 24 فروردین 1396 10:58 ب.ظ
Remarkable! Its really amazing post, I have got much clear idea on the topic of from this post.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 08:52 ق.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with
the pictures on this blog loading? I'm trying to determine if its
a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly
appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :