تبلیغات
معماری سورئالیسم - انواع قرارداد های طرح و ساخت ساختمانی
 

قرارداد طرح و ساخت:

EPCعنوان روشی ایت روزآ»د و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران. مطابق این روش که مورد استفاده بسیاریاز کشورهای موفق در اجرای پروژه های زیر بنایی قرار گرفته است ، مسئولیت کل پروژه مشتمل بر عملیات مهندسی ، خرید و اجرا به طور کامل به یک پیمانکار بزرگ محول می شود .

اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC :
( Engineering , Procurement Construction ) EPC مخصوصا در سال های اخیر مورد توجه جدی کارفرمایان دولتی قرار گرفته است . اهداف اصلی استفاده از این روش عبارتند از :

1- کوچک کردن دستگاه های اداری و اجرایی کارفرما با واگذاری تمام کارهای پروژه به پیمانکار .
2- کاهش هزینه های پروژه با ایجاد رقابت بین پیمانکاران EPC
3- کاهش زمان پروژه با همپوشانی مراحل E,P,C
4- واگذاری مسوولیت کل پروژه به پیمانکار و در نتیجه ، استفاده کارفرما از نیروهای خود در تعداد بیشتری از پروژه ها .
5- مشخص شدن قیمت کل پروژ] و بستن بودجه مربوطه قبل از اجرای آن
6- مسدود کردن راه های ادعاهای مالی ناصحیح پیمانکاران اجرایی .
اهداف فوق مهمترین دلایل و مزایای استفاده از روش EPC ، برای کارفرما می باشند .

مشکلات مرحله مناقصه و تاثیر آن بر روی پروژه :
1- تخمین اولیه قیمت و تغییر آن در طول پروژه :
به طور معمول در ایران پروژه EPC به روش Lump – sun قیمت گذاری می شود . در این راستا ، پیمانکار موظف است که در مرحله مناقصه نسبت به برآورد قیمت پروژه و اعلام آن به کارفرما اقدام نماید و کل پروژه را با این قیمت اجرا کند . حال فرض می کنیم که یک پروژه متوسط EPC داریم . چنانچه مدت پروژه به علاوه مدت زمان ابلاغ کار به پیمانکار و نیز مراحل مناقصه را در مجموع پنج سال در نظر بگیریم و با توجه به آن که عمده خریدها و هزینه های پیمانکار پس از انجام مراحل مهندسی به طور متوسط از یکسال و نیم پس از ابلاغ پروژه شروع می شود ، می توان فرض کرد که پیمانکار کل مبلغ پروژه زا حدودا سه سال بعد از برآورد قیمت خرج می کند . در این جا یکی از اصلی ترین مشکلات پروژه EPC نمایان می شود ، یهنی در حالی که برآورد پروژه مربوط به بیش از سه سال پیش بوده است ، پیمانکار مجبور است که با همان بودجه ، ولی با قیمت روز خرید کند . روشن است که در این سه سال ، عوامل قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی باعث افزایش هزینه ها و گران شدن قیمت تجهیزات و نرخ دستمزد ها شده و در نتیجه ، پیمانکار دچار کمبود مالی می شود .


2- رقابت شرکت های بزرگ و کوچک در مرحله مناقصه :
در مناقصا EPC کارفرما باید با توجه به ابعاد و بزرگی پروژه ، از پیمانکارانی با همان بزرگی دعوت کند . بدیهی است که هر چه پیمانکار بزرگتر باشد ، قابل اعتمادتر است و به همین دلیل ، کارفرما باید پروژه های بزرگ خود را به شرکت های بزرگ بسپارد . اما بسیار اتفاق افتاده است که پیمانکاران بزرگ مجبور بوده اند که در مرحله مناقصه ، با پیمانکاران کوچک رقابت کنند .

روشن است که هزینه های بالاسری این دو قابل قیاس نبوده و پیمانکار بزرگ مجبور می شود که اصطلاحا قیمت کف خود را بدهد تا بتواند در مناقصه برنده شود . هر چند که کارفرما با این روش توانسته است قیمت یک پیمانکار بزرگ را پایین آورد ، لیکن باید باید توجه داشت که در اجرای پروژه ، پیمانکار ناتوان شده و به علت کمبود نقدینگی ، ادامه کار با مشکل مواجه شده و در نتیجه ، کارفرما نیز متضرر می شود . بنابراین ، کارفرما باید از برگزاری مناقصه با حضور پیمانکاران بزرگ و کوچک به منظور ایجاد رقابت کاذب برای پایین آوردن قیمت پیمانکاران بزرگ ، جدا اجتناب ورزد و نهایت تلاش خود را در خصوص هم سطح بودن پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه به عمل آورد .


3- تخمین قیمت بدون داشتن اطلاعات مهندسی کافی :
چنانچه کارفرما قبل از انجام طراحی پایه ، مناقصه EPC را برگزار کند ، یکی از معضلات اساسی پروژه خود را به وضوح و خیلی زود نمایان می سازد ، چرا که در این وضعیت ، اطلاعات مهندسی مورد نیاز ، از جمله مقادیر و مشخصات فنی کار مشخص نبوده یا بسیار تقریبی می باشند و در نتیجه ، قیمت برآورد شده می تواند بسیار با آنچه پس از طراحی پایه بدان می رسیم ، فاصله داشته باشد .


4- به حداقل رسانی قیمت پروژه ر مرحله مناقصه :
متاسفانه دید رایج در بین کارفرمایان اینگونه است که در مرحله مناقصه نرخ قرارداد را تا سرحد امکان تنزل دهند . در ظاهر نیز چنین به نظر می رسد که با این روش ، کارفرما منتفع می شود ، لیکن به دلایل زیر ، با این روش ، نه تنها پیمانکار که کارفرما نیز متضرر می شود :


- چنانچه قیمت پروژ] پایین تر از حد اطمینان بخش برای پیمانکار و اصطلاحا مرزی باشد ، پیمانکار در مرحله مهندسی و خرید ، با وسواس و سختگیری زیاد سعی در حداقل کردن هزینه ها داشته و در نتیجه ، زمان زیادی از دست می رود .
- چنانچه با پبشرفت پروژه پیمانکار متوجه شود که با نرخ قرارداد قادر به اتمام پروژه نیست ، پرداخت غرامت را به ادامه کار ترجیح داده و در نتیجه ، کار متوقف می شود ...

 


مشکلات اجرایی در زمان کوتاه اجرای پروژه :
یکی از مزایای پروژه های EPC کوتاه شدن زمان پروژه با همپوشانی زمان های مهندسی ، خرید و اجرا است . در روش هایی که این سه فاز پروژه به صورت جداگانه انجام می گیرد ، کار خرید تنها پس از انجام کار مهندسی و کار اجرا ( ساختمان و نصب ) پس از انجام مهندسی و خرید تجهیزات امکان پذیر است و در عمر کار با توجه به انتخاب پیمانکارران E و P و C از طریق مناقصه ، بین این سه بخش اختلاف زمانی زیادی نیز به وجود می آید و در نهایت مدت زمان انجام پروژه طولانی می شود ، لیکن در پروژه EPC که قبل از اتمام بخش مهندسی ، کار خرید و ساختمان و نصب آغاز می شود ، صرفه جویی قابل توجهی در زمان صورت می پذیرد . بنابراین ، کوتاه بودن زمان اجرای پروژه های EPC مستلزم تدابیر زیاد و پیش بینی به موقع مسائل مختلف و انضباط کاری فوق العاده است . در غیر این صورت ، با گسستن زنجیره سلسله فعالیت هایی که هر یک پیش نیاز فعالیت بعدی بوده و در نتیجه ، باید در زمان خاصی انجام گیرند ، نه تنها به صرفه جویی زمان نمی رسیم بلکه پروژه به کلاف سردرگمی تبدیل می شود که جمع کردن آن زمان بسیار طولانی را می طلبد .


قرارداد ( Build – Operate – Transfer ) B.O.T

قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال ، یکی از جدیدترین قراردادهای تامین مالی می باشد که از اوایل دهه 1980 یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت ، به رسانه های مالی راه یافت .

استفاده از این تکنیک ، به ویژه در مورد تاسیسات زیر بنایی به تدریج توسعه یافت . به طوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است . در این روش ، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی ، توسط شرکتی که اصطلاحا شرکت پروژه (Project development company ) نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما ، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم ، تحقق می یابد .
قابل ذکر است که کارفرما ، بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد ، فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید به کار برده شده نیز ، به بخش خصوصی انتقال داده می شود . همچنین دولت یا کارفرما ، علاوه بر موارد فوق ، هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی ، منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی به دست می آورد . بنابراین B.O.T در واقع یک روش مستقل قراردادهای اجرایی نیست ، بلکه بیشتر روشی برای تامین مالی پروژه است .

استقبال فزاینده این تیپ پروژه ها به دو دلیل است :

1- کمبود سرمایه های دولتی
2- تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی

قرارداد ( Build own operate ) B.O.O

در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت ، تملک ، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید و عوارض ، اجاره ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند.

در این قراردادها ، دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید . منوط به آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تامین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد ( ( B.O .O و حفظ سرمایه گذاری اولیه بدهد . همچنین در این نوع قرارداد ، دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد (B.O.O) اقدام نماید .

قرارداد ( Build own operate transfer ) B.O.O.T

در این نوع قرارداد پس از بهره برداری ، پروژه به کشور میزبان انتقال داده می شود .


قرارداد ( Build Transfer Operate ) B.T.O
در این قرارداد سرمایه گذار خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ها ، تاخیر و عملکردهای خاص ، پروژه را می سازد و در حالی که دولت پس از راه اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می گردد ، حق بهره برداری از پروژه به یک موسسه اجرایی ( نمایندگی ) منتقل می گردد .

سرمایه گذار خصوصی پروژه را برای موسسه اجرایی ( نمایندگی ) اداری می کند و به او اجازه داده می شود که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری خود را ( اصل و فرع ) در قالب یک توافق نامه دریافت نماید.

قرارداد ( Build Lease Transfer) B.L.T
در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می کند . مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد .

این قرارداد شامل احداث ، اجاره ، واگذاری است ککه تابع شرایط پیمان مربوطه می باشد .

انواع قراردادهای طرح و ساخت

اهداف
 نکات کلیدی
 عنوان لاتین
 علامت اختصاری
 ردیف
 
1-کوچک کردن دستگاه های اداری و اجرایی کارفرما
2- کاهش هزینه های پروژه
3- کاهش زمان پروژه با همپوشانی مراحل مهندسی(طراحی)

خرید (تدارکات )

اجرا
 Engineering
Procurement
Construction
 E.P.C
 1
 
1-جبران کمبود سرمایه
2- تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی احداث
بهره برداری
انتقال
 Build
Operate
Transfer
 B.O.T
 2
 
1-جبران کمبود سرمایه
2- انتقال بهره برداری پروژه به یک دستگاه سوم احداث
تملک
راه اندازی و نگهداری
 Build
Own
Operate
 B.O.O
 3
 1-جبران کمبود سرمایه

2- انتقال بهره برداری پروژه به یک دستگاه سوم برای مدت معین
3- انتقال پروژه به کشور میزبان پس از موید معین احداث

تملک
راه اندازی و نگهداری
انتقال
 Build
Own
Operate
Transfer
 B.O.OT
 4
 1-جبران کمبود سرمایه
2- اجاره پروژه به سرمایه گذار برای مدت معین
3- انتقال پروژه به دولت پس از اتمام دوره اجاره احداث

اجاره
انتقال
 Build
Lease
Transfer
 B.L.T
 5

 
باشگاه مهندسان ایران
www.iran-eng.com

 

طبقه بندی : مقالـه - خبـر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 10 آبان 1396 06:45 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
چهارشنبه 5 مهر 1396 10:10 ق.ظ
ممنون از سایتتون
شنبه 31 تیر 1396 08:26 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good results. If you know of any
please share. Cheers!
پنجشنبه 29 تیر 1396 02:12 ق.ظ
Great post however , I was wondering if you could write a litte
more on this subject? I'd be very thankful
if you could elaborate a little bit further. Many thanks!
پنجشنبه 29 تیر 1396 01:49 ق.ظ
Its like you learn my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e-book in it
or something. I think that you simply can do with a few % to
pressure the message home a little bit, but other than that, that is excellent blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
پنجشنبه 29 تیر 1396 12:26 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like me,
only pay a visit this web page daily as it provides feature
contents, thanks
دوشنبه 26 تیر 1396 03:29 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought
this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger
if you aren't already ;) Cheers!
جمعه 23 تیر 1396 10:13 ق.ظ
I feel this is among the most significant information for me.
And i am glad studying your article. However want to commentary on some basic issues, The website style
is wonderful, the articles is in point of fact excellent :
D. Good task, cheers
سه شنبه 20 تیر 1396 10:05 ب.ظ
Hey there, You've performed a great job. I will certainly
digg it and in my view recommend to my friends.
I'm sure they will be benefited from this site.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 02:43 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the
hang of it!
دوشنبه 28 فروردین 1396 09:23 ق.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your design. With thanks
دوشنبه 28 فروردین 1396 04:44 ق.ظ
My brother suggested I might like this website. He was entirely right.
This post truly made my day. You cann't imagine simply how
much time I had spent for this info! Thanks!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:32 ق.ظ
I think this is among the most important information for
me. And i am glad reading your article. But wanna remark
on some general things, The web site style is perfect, the articles is
really great : D. Good job, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :