تبلیغات
معماری سورئالیسم - انواع قرارداد های طرح و ساخت ساختمانی
 

قرارداد طرح و ساخت:

EPCعنوان روشی ایت روزآ»د و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران. مطابق این روش که مورد استفاده بسیاریاز کشورهای موفق در اجرای پروژه های زیر بنایی قرار گرفته است ، مسئولیت کل پروژه مشتمل بر عملیات مهندسی ، خرید و اجرا به طور کامل به یک پیمانکار بزرگ محول می شود .

اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC :
( Engineering , Procurement Construction ) EPC مخصوصا در سال های اخیر مورد توجه جدی کارفرمایان دولتی قرار گرفته است . اهداف اصلی استفاده از این روش عبارتند از :

1- کوچک کردن دستگاه های اداری و اجرایی کارفرما با واگذاری تمام کارهای پروژه به پیمانکار .
2- کاهش هزینه های پروژه با ایجاد رقابت بین پیمانکاران EPC
3- کاهش زمان پروژه با همپوشانی مراحل E,P,C
4- واگذاری مسوولیت کل پروژه به پیمانکار و در نتیجه ، استفاده کارفرما از نیروهای خود در تعداد بیشتری از پروژه ها .
5- مشخص شدن قیمت کل پروژ] و بستن بودجه مربوطه قبل از اجرای آن
6- مسدود کردن راه های ادعاهای مالی ناصحیح پیمانکاران اجرایی .
اهداف فوق مهمترین دلایل و مزایای استفاده از روش EPC ، برای کارفرما می باشند .

مشکلات مرحله مناقصه و تاثیر آن بر روی پروژه :
1- تخمین اولیه قیمت و تغییر آن در طول پروژه :
به طور معمول در ایران پروژه EPC به روش Lump – sun قیمت گذاری می شود . در این راستا ، پیمانکار موظف است که در مرحله مناقصه نسبت به برآورد قیمت پروژه و اعلام آن به کارفرما اقدام نماید و کل پروژه را با این قیمت اجرا کند . حال فرض می کنیم که یک پروژه متوسط EPC داریم . چنانچه مدت پروژه به علاوه مدت زمان ابلاغ کار به پیمانکار و نیز مراحل مناقصه را در مجموع پنج سال در نظر بگیریم و با توجه به آن که عمده خریدها و هزینه های پیمانکار پس از انجام مراحل مهندسی به طور متوسط از یکسال و نیم پس از ابلاغ پروژه شروع می شود ، می توان فرض کرد که پیمانکار کل مبلغ پروژه زا حدودا سه سال بعد از برآورد قیمت خرج می کند . در این جا یکی از اصلی ترین مشکلات پروژه EPC نمایان می شود ، یهنی در حالی که برآورد پروژه مربوط به بیش از سه سال پیش بوده است ، پیمانکار مجبور است که با همان بودجه ، ولی با قیمت روز خرید کند . روشن است که در این سه سال ، عوامل قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی باعث افزایش هزینه ها و گران شدن قیمت تجهیزات و نرخ دستمزد ها شده و در نتیجه ، پیمانکار دچار کمبود مالی می شود .


2- رقابت شرکت های بزرگ و کوچک در مرحله مناقصه :
در مناقصا EPC کارفرما باید با توجه به ابعاد و بزرگی پروژه ، از پیمانکارانی با همان بزرگی دعوت کند . بدیهی است که هر چه پیمانکار بزرگتر باشد ، قابل اعتمادتر است و به همین دلیل ، کارفرما باید پروژه های بزرگ خود را به شرکت های بزرگ بسپارد . اما بسیار اتفاق افتاده است که پیمانکاران بزرگ مجبور بوده اند که در مرحله مناقصه ، با پیمانکاران کوچک رقابت کنند .

روشن است که هزینه های بالاسری این دو قابل قیاس نبوده و پیمانکار بزرگ مجبور می شود که اصطلاحا قیمت کف خود را بدهد تا بتواند در مناقصه برنده شود . هر چند که کارفرما با این روش توانسته است قیمت یک پیمانکار بزرگ را پایین آورد ، لیکن باید باید توجه داشت که در اجرای پروژه ، پیمانکار ناتوان شده و به علت کمبود نقدینگی ، ادامه کار با مشکل مواجه شده و در نتیجه ، کارفرما نیز متضرر می شود . بنابراین ، کارفرما باید از برگزاری مناقصه با حضور پیمانکاران بزرگ و کوچک به منظور ایجاد رقابت کاذب برای پایین آوردن قیمت پیمانکاران بزرگ ، جدا اجتناب ورزد و نهایت تلاش خود را در خصوص هم سطح بودن پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه به عمل آورد .


3- تخمین قیمت بدون داشتن اطلاعات مهندسی کافی :
چنانچه کارفرما قبل از انجام طراحی پایه ، مناقصه EPC را برگزار کند ، یکی از معضلات اساسی پروژه خود را به وضوح و خیلی زود نمایان می سازد ، چرا که در این وضعیت ، اطلاعات مهندسی مورد نیاز ، از جمله مقادیر و مشخصات فنی کار مشخص نبوده یا بسیار تقریبی می باشند و در نتیجه ، قیمت برآورد شده می تواند بسیار با آنچه پس از طراحی پایه بدان می رسیم ، فاصله داشته باشد .


4- به حداقل رسانی قیمت پروژه ر مرحله مناقصه :
متاسفانه دید رایج در بین کارفرمایان اینگونه است که در مرحله مناقصه نرخ قرارداد را تا سرحد امکان تنزل دهند . در ظاهر نیز چنین به نظر می رسد که با این روش ، کارفرما منتفع می شود ، لیکن به دلایل زیر ، با این روش ، نه تنها پیمانکار که کارفرما نیز متضرر می شود :


- چنانچه قیمت پروژ] پایین تر از حد اطمینان بخش برای پیمانکار و اصطلاحا مرزی باشد ، پیمانکار در مرحله مهندسی و خرید ، با وسواس و سختگیری زیاد سعی در حداقل کردن هزینه ها داشته و در نتیجه ، زمان زیادی از دست می رود .
- چنانچه با پبشرفت پروژه پیمانکار متوجه شود که با نرخ قرارداد قادر به اتمام پروژه نیست ، پرداخت غرامت را به ادامه کار ترجیح داده و در نتیجه ، کار متوقف می شود ...

 


مشکلات اجرایی در زمان کوتاه اجرای پروژه :
یکی از مزایای پروژه های EPC کوتاه شدن زمان پروژه با همپوشانی زمان های مهندسی ، خرید و اجرا است . در روش هایی که این سه فاز پروژه به صورت جداگانه انجام می گیرد ، کار خرید تنها پس از انجام کار مهندسی و کار اجرا ( ساختمان و نصب ) پس از انجام مهندسی و خرید تجهیزات امکان پذیر است و در عمر کار با توجه به انتخاب پیمانکارران E و P و C از طریق مناقصه ، بین این سه بخش اختلاف زمانی زیادی نیز به وجود می آید و در نهایت مدت زمان انجام پروژه طولانی می شود ، لیکن در پروژه EPC که قبل از اتمام بخش مهندسی ، کار خرید و ساختمان و نصب آغاز می شود ، صرفه جویی قابل توجهی در زمان صورت می پذیرد . بنابراین ، کوتاه بودن زمان اجرای پروژه های EPC مستلزم تدابیر زیاد و پیش بینی به موقع مسائل مختلف و انضباط کاری فوق العاده است . در غیر این صورت ، با گسستن زنجیره سلسله فعالیت هایی که هر یک پیش نیاز فعالیت بعدی بوده و در نتیجه ، باید در زمان خاصی انجام گیرند ، نه تنها به صرفه جویی زمان نمی رسیم بلکه پروژه به کلاف سردرگمی تبدیل می شود که جمع کردن آن زمان بسیار طولانی را می طلبد .


قرارداد ( Build – Operate – Transfer ) B.O.T

قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال ، یکی از جدیدترین قراردادهای تامین مالی می باشد که از اوایل دهه 1980 یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت ، به رسانه های مالی راه یافت .

استفاده از این تکنیک ، به ویژه در مورد تاسیسات زیر بنایی به تدریج توسعه یافت . به طوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است . در این روش ، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی ، توسط شرکتی که اصطلاحا شرکت پروژه (Project development company ) نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما ، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم ، تحقق می یابد .
قابل ذکر است که کارفرما ، بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد ، فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید به کار برده شده نیز ، به بخش خصوصی انتقال داده می شود . همچنین دولت یا کارفرما ، علاوه بر موارد فوق ، هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی ، منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی به دست می آورد . بنابراین B.O.T در واقع یک روش مستقل قراردادهای اجرایی نیست ، بلکه بیشتر روشی برای تامین مالی پروژه است .

استقبال فزاینده این تیپ پروژه ها به دو دلیل است :

1- کمبود سرمایه های دولتی
2- تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی

قرارداد ( Build own operate ) B.O.O

در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت ، تملک ، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید و عوارض ، اجاره ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند.

در این قراردادها ، دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید . منوط به آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تامین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد ( ( B.O .O و حفظ سرمایه گذاری اولیه بدهد . همچنین در این نوع قرارداد ، دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد (B.O.O) اقدام نماید .

قرارداد ( Build own operate transfer ) B.O.O.T

در این نوع قرارداد پس از بهره برداری ، پروژه به کشور میزبان انتقال داده می شود .


قرارداد ( Build Transfer Operate ) B.T.O
در این قرارداد سرمایه گذار خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ها ، تاخیر و عملکردهای خاص ، پروژه را می سازد و در حالی که دولت پس از راه اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می گردد ، حق بهره برداری از پروژه به یک موسسه اجرایی ( نمایندگی ) منتقل می گردد .

سرمایه گذار خصوصی پروژه را برای موسسه اجرایی ( نمایندگی ) اداری می کند و به او اجازه داده می شود که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری خود را ( اصل و فرع ) در قالب یک توافق نامه دریافت نماید.

قرارداد ( Build Lease Transfer) B.L.T
در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می کند . مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد .

این قرارداد شامل احداث ، اجاره ، واگذاری است ککه تابع شرایط پیمان مربوطه می باشد .

انواع قراردادهای طرح و ساخت

اهداف
 نکات کلیدی
 عنوان لاتین
 علامت اختصاری
 ردیف
 
1-کوچک کردن دستگاه های اداری و اجرایی کارفرما
2- کاهش هزینه های پروژه
3- کاهش زمان پروژه با همپوشانی مراحل مهندسی(طراحی)

خرید (تدارکات )

اجرا
 Engineering
Procurement
Construction
 E.P.C
 1
 
1-جبران کمبود سرمایه
2- تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی احداث
بهره برداری
انتقال
 Build
Operate
Transfer
 B.O.T
 2
 
1-جبران کمبود سرمایه
2- انتقال بهره برداری پروژه به یک دستگاه سوم احداث
تملک
راه اندازی و نگهداری
 Build
Own
Operate
 B.O.O
 3
 1-جبران کمبود سرمایه

2- انتقال بهره برداری پروژه به یک دستگاه سوم برای مدت معین
3- انتقال پروژه به کشور میزبان پس از موید معین احداث

تملک
راه اندازی و نگهداری
انتقال
 Build
Own
Operate
Transfer
 B.O.OT
 4
 1-جبران کمبود سرمایه
2- اجاره پروژه به سرمایه گذار برای مدت معین
3- انتقال پروژه به دولت پس از اتمام دوره اجاره احداث

اجاره
انتقال
 Build
Lease
Transfer
 B.L.T
 5

 
باشگاه مهندسان ایران
www.iran-eng.com

 

طبقه بندی : مقالـه - خبـر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 8 مرداد 1398 02:33 ق.ظ

Truly loads of terrific data!
cialis canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription buy vistagra usa drugs for sale on internet canada pharmacies online prescriptions safe canadian online pharmacies good canadian online pharmacies drugstore online india online pharmacy pharmacy times
یکشنبه 2 تیر 1398 03:35 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
prices for cialis 50mg cialis 20 mg cut in half cialis in sconto acheter du cialis a geneve cialis 50 mg soft tab tadalafil generic cialis 20 mg cost cialis purchasing cialis 5 mg effetti collateral cialis coupons
یکشنبه 2 تیر 1398 01:02 ق.ظ

You actually expressed that perfectly!
cialis 5 mg cialis generika in deutschland kaufen cialis patentablauf in deutschland we recommend cialis info cialis 5 mg para diabeticos purchasing cialis on the internet the best site cialis tablets cialis generique cialis tablets australia cialis generika in deutschland kaufen
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:58 ب.ظ

You expressed that terrifically!
low dose cialis blood pressure cialis dosage recommendations can i take cialis and ecstasy viagra vs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis ahumada cialis 20 mg cut in half buy cialis online cheapest cialis 5 mg para diabeticos generic cialis 20mg tablets
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:35 ق.ظ

Regards! Ample material.

generic cialis levitra cialis 5mg order a sample of cialis cialis authentique suisse cialis dosage buy cialis online legal dose size of cialis cialis price thailand cialis 200 dollar savings card cialis vs viagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:56 ب.ظ

You actually explained this very well!
can i take cialis and ecstasy cialis sicuro in linea venta de cialis canada enter site natural cialis cialis generisches kanada cheap cialis cialis herbs we recommend cheapest cialis cialis 20 mg cialis 20 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:31 ق.ظ

Wonderful material. Thank you.
what is cialis prescription doctor cialis recommended site cialis kanada generic for cialis cialis 5mg cialis dose 30mg precios de cialis generico cialis pills boards are there generic cialis cialis for sale south africa
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:34 ق.ظ

Regards. I appreciate it!
we like it cialis price cialis australian price the best site cialis tablets cialis reviews cialis prices in england discount cialis cialis daily new zealand cialis pills boards buy brand cialis cheap cialis alternative
شنبه 25 خرداد 1398 01:50 ب.ظ

Fantastic postings. Thanks.
prezzo cialis a buon mercato purchasing cialis on the internet sublingual cialis online buy cialis sample pack buy cialis online cialis kaufen acheter cialis kamagra link for you cialis price canadian drugs generic cialis ou acheter du cialis pas cher
جمعه 24 خرداد 1398 11:32 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis preise schweiz order cialis from india overnight cialis tadalafil cialis cuantos mg hay cialis arginine interactio cialis farmacias guadalajara callus click now cialis from canada miglior cialis generico buying cialis on internet
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:37 ق.ظ

With thanks! Plenty of material.

we like it safe cheap cialis buy cialis sample pack bulk cialis trusted tabled cialis softabs tarif cialis france preis cialis 20mg schweiz usa cialis online cialis 5 mg schweiz cialis for sale in europa try it no rx cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:32 ب.ظ

Lovely postings, With thanks.
generic cialis review uk comprar cialis 10 espa241a cialis dosage i recommend cialis generico cialis price in bangalore cialis coupons printable cialis purchasing cialis arginine interactio 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:20 ق.ظ

This post is actually a fastidious one it assists new net visitors, who are wishing in favor of blogging.
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:57 ق.ظ

Regards, A lot of write ups.

cialis 5mg cialis tadalafil online cialis diario compra cialis soft tabs for sale cialis 5 mg buy cialis generic availability cialis name brand cheap cialis daily dose generic cialis for sale the best choice cialis woman
جمعه 17 خرداد 1398 09:31 ب.ظ

Seriously lots of fantastic facts!
rx cialis para comprar we use it 50 mg cialis dose how to purchase cialis on line cialis 5mg prix estudios de cialis genricos cilas opinioni cialis generico cialis daily dose generic cialis side effects dangers cialis therapie
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:00 ب.ظ
超人気スーパーコピーブランド時計最新商品出荷
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:31 ب.ظ
シャネル チェーンバックコピー,スーパーコピーシャネルを満載!ブランドコピー財布,ブランドコピー通販,
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:30 ب.ظ
スーパーコピーブランド大人気を海外激安通販専門店!にて2010年より営業しているスーパーコピーブランド専門店です。
جمعه 16 آذر 1397 02:02 ق.ظ

Many thanks, Loads of data.

cialis rezeptfrei sterreich cialis cipla best buy achat cialis en europe how does cialis work only here cialis pills tadalafil 20 mg cialis 5 mg schweiz cialis generico we recommend cheapest cialis viagra cialis levitra
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:05 ب.ظ

Terrific postings. Kudos.
cialis daily reviews buy cialis online only now cialis 20 mg cialis daily reviews safe site to buy cialis online only best offers 100mg cialis cialis price in bangalore calis cialis 5 mg scheda tecnica free cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:54 ق.ظ

You actually said that fantastically!
cialis generico milano tadalafil tablets cialis generico en mexico cialis mit grapefruitsaft price cialis best cialis 5 mg para diabeticos cialis manufacturer coupon cialis dosage amounts cialis daily new zealand cialis per paypa
یکشنبه 11 آذر 1397 12:52 ب.ظ

You suggested this really well!
cialis billig link for you cialis price prix de cialis cialis price thailand cialis savings card cialis kaufen wo we use it 50 mg cialis dose cialis prezzo di mercato pastillas cialis y alcoho cialis cost
یکشنبه 11 آذر 1397 01:42 ق.ظ

Kudos. A lot of postings.

we choice free trial of cialis generico cialis mexico side effects for cialis cialis baratos compran uk cialis 5 mg trusted tabled cialis softabs female cialis no prescription we like it safe cheap cialis cialis side effects dangers chinese cialis 50 mg
شنبه 10 آذر 1397 12:49 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of postings!

cialis australian price generic cialis pro cialis 20mg cialis without a doctor's prescription how to purchase cialis on line buy cialis uk no prescription cialis qualitat cialis for sale we like it cialis soft gel cialis usa cost
جمعه 9 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Regards, Numerous stuff.

viagra vs cialis vs levitra cialis bula cialis prezzo di mercato prezzo cialis a buon mercato cialis dosage amounts free generic cialis tadalafil 5mg buy cheap cialis in uk cialis side effects cost of cialis per pill
جمعه 9 آذر 1397 02:09 ق.ظ

You actually said it perfectly!
prix cialis once a da cialis 20 mg cost cialis italia gratis we recommend cialis best buy purchase once a day cialis cialis prezzo al pubblico cialis kaufen wo enter site natural cialis recommended site cialis kanada acheter cialis kamagra
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:49 ب.ظ

Whoa tons of good advice.
rezeptfrei cialis apotheke cialis 10mg prix pharmaci generic cialis at the pharmacy generic cialis 20mg uk can i take cialis and ecstasy cialis diario compra cialis 100 mg 30 tablet callus cialis mit grapefruitsaft generic cialis in vietnam
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:36 ق.ظ

Very good forum posts, Many thanks.
cialis baratos compran uk bulk cialis if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet generic cialis review uk cialis canadian drugs cialis online napol cialis 20 mg cost buy cialis cilas
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:13 ق.ظ

Seriously quite a lot of excellent facts!
generic levitra levitra prices vardenafil levitra generic levitra generic buy generic levitra buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra generic levitra buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 06:58 ق.ظ

Superb tips. Cheers!
cialis arginine interactio buying cialis on internet cialis patent expiration preis cialis 20mg schweiz cialis sicuro in linea where cheapest cialis where do you buy cialis order generic cialis online cialis per paypa generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :