تبلیغات
معماری سورئالیسم - انواع قرارداد های طرح و ساخت ساختمانی
 

قرارداد طرح و ساخت:

EPCعنوان روشی ایت روزآ»د و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران. مطابق این روش که مورد استفاده بسیاریاز کشورهای موفق در اجرای پروژه های زیر بنایی قرار گرفته است ، مسئولیت کل پروژه مشتمل بر عملیات مهندسی ، خرید و اجرا به طور کامل به یک پیمانکار بزرگ محول می شود .

اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC :
( Engineering , Procurement Construction ) EPC مخصوصا در سال های اخیر مورد توجه جدی کارفرمایان دولتی قرار گرفته است . اهداف اصلی استفاده از این روش عبارتند از :

1- کوچک کردن دستگاه های اداری و اجرایی کارفرما با واگذاری تمام کارهای پروژه به پیمانکار .
2- کاهش هزینه های پروژه با ایجاد رقابت بین پیمانکاران EPC
3- کاهش زمان پروژه با همپوشانی مراحل E,P,C
4- واگذاری مسوولیت کل پروژه به پیمانکار و در نتیجه ، استفاده کارفرما از نیروهای خود در تعداد بیشتری از پروژه ها .
5- مشخص شدن قیمت کل پروژ] و بستن بودجه مربوطه قبل از اجرای آن
6- مسدود کردن راه های ادعاهای مالی ناصحیح پیمانکاران اجرایی .
اهداف فوق مهمترین دلایل و مزایای استفاده از روش EPC ، برای کارفرما می باشند .

مشکلات مرحله مناقصه و تاثیر آن بر روی پروژه :
1- تخمین اولیه قیمت و تغییر آن در طول پروژه :
به طور معمول در ایران پروژه EPC به روش Lump – sun قیمت گذاری می شود . در این راستا ، پیمانکار موظف است که در مرحله مناقصه نسبت به برآورد قیمت پروژه و اعلام آن به کارفرما اقدام نماید و کل پروژه را با این قیمت اجرا کند . حال فرض می کنیم که یک پروژه متوسط EPC داریم . چنانچه مدت پروژه به علاوه مدت زمان ابلاغ کار به پیمانکار و نیز مراحل مناقصه را در مجموع پنج سال در نظر بگیریم و با توجه به آن که عمده خریدها و هزینه های پیمانکار پس از انجام مراحل مهندسی به طور متوسط از یکسال و نیم پس از ابلاغ پروژه شروع می شود ، می توان فرض کرد که پیمانکار کل مبلغ پروژه زا حدودا سه سال بعد از برآورد قیمت خرج می کند . در این جا یکی از اصلی ترین مشکلات پروژه EPC نمایان می شود ، یهنی در حالی که برآورد پروژه مربوط به بیش از سه سال پیش بوده است ، پیمانکار مجبور است که با همان بودجه ، ولی با قیمت روز خرید کند . روشن است که در این سه سال ، عوامل قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی باعث افزایش هزینه ها و گران شدن قیمت تجهیزات و نرخ دستمزد ها شده و در نتیجه ، پیمانکار دچار کمبود مالی می شود .


2- رقابت شرکت های بزرگ و کوچک در مرحله مناقصه :
در مناقصا EPC کارفرما باید با توجه به ابعاد و بزرگی پروژه ، از پیمانکارانی با همان بزرگی دعوت کند . بدیهی است که هر چه پیمانکار بزرگتر باشد ، قابل اعتمادتر است و به همین دلیل ، کارفرما باید پروژه های بزرگ خود را به شرکت های بزرگ بسپارد . اما بسیار اتفاق افتاده است که پیمانکاران بزرگ مجبور بوده اند که در مرحله مناقصه ، با پیمانکاران کوچک رقابت کنند .

روشن است که هزینه های بالاسری این دو قابل قیاس نبوده و پیمانکار بزرگ مجبور می شود که اصطلاحا قیمت کف خود را بدهد تا بتواند در مناقصه برنده شود . هر چند که کارفرما با این روش توانسته است قیمت یک پیمانکار بزرگ را پایین آورد ، لیکن باید باید توجه داشت که در اجرای پروژه ، پیمانکار ناتوان شده و به علت کمبود نقدینگی ، ادامه کار با مشکل مواجه شده و در نتیجه ، کارفرما نیز متضرر می شود . بنابراین ، کارفرما باید از برگزاری مناقصه با حضور پیمانکاران بزرگ و کوچک به منظور ایجاد رقابت کاذب برای پایین آوردن قیمت پیمانکاران بزرگ ، جدا اجتناب ورزد و نهایت تلاش خود را در خصوص هم سطح بودن پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه به عمل آورد .


3- تخمین قیمت بدون داشتن اطلاعات مهندسی کافی :
چنانچه کارفرما قبل از انجام طراحی پایه ، مناقصه EPC را برگزار کند ، یکی از معضلات اساسی پروژه خود را به وضوح و خیلی زود نمایان می سازد ، چرا که در این وضعیت ، اطلاعات مهندسی مورد نیاز ، از جمله مقادیر و مشخصات فنی کار مشخص نبوده یا بسیار تقریبی می باشند و در نتیجه ، قیمت برآورد شده می تواند بسیار با آنچه پس از طراحی پایه بدان می رسیم ، فاصله داشته باشد .


4- به حداقل رسانی قیمت پروژه ر مرحله مناقصه :
متاسفانه دید رایج در بین کارفرمایان اینگونه است که در مرحله مناقصه نرخ قرارداد را تا سرحد امکان تنزل دهند . در ظاهر نیز چنین به نظر می رسد که با این روش ، کارفرما منتفع می شود ، لیکن به دلایل زیر ، با این روش ، نه تنها پیمانکار که کارفرما نیز متضرر می شود :


- چنانچه قیمت پروژ] پایین تر از حد اطمینان بخش برای پیمانکار و اصطلاحا مرزی باشد ، پیمانکار در مرحله مهندسی و خرید ، با وسواس و سختگیری زیاد سعی در حداقل کردن هزینه ها داشته و در نتیجه ، زمان زیادی از دست می رود .
- چنانچه با پبشرفت پروژه پیمانکار متوجه شود که با نرخ قرارداد قادر به اتمام پروژه نیست ، پرداخت غرامت را به ادامه کار ترجیح داده و در نتیجه ، کار متوقف می شود ...

 


مشکلات اجرایی در زمان کوتاه اجرای پروژه :
یکی از مزایای پروژه های EPC کوتاه شدن زمان پروژه با همپوشانی زمان های مهندسی ، خرید و اجرا است . در روش هایی که این سه فاز پروژه به صورت جداگانه انجام می گیرد ، کار خرید تنها پس از انجام کار مهندسی و کار اجرا ( ساختمان و نصب ) پس از انجام مهندسی و خرید تجهیزات امکان پذیر است و در عمر کار با توجه به انتخاب پیمانکارران E و P و C از طریق مناقصه ، بین این سه بخش اختلاف زمانی زیادی نیز به وجود می آید و در نهایت مدت زمان انجام پروژه طولانی می شود ، لیکن در پروژه EPC که قبل از اتمام بخش مهندسی ، کار خرید و ساختمان و نصب آغاز می شود ، صرفه جویی قابل توجهی در زمان صورت می پذیرد . بنابراین ، کوتاه بودن زمان اجرای پروژه های EPC مستلزم تدابیر زیاد و پیش بینی به موقع مسائل مختلف و انضباط کاری فوق العاده است . در غیر این صورت ، با گسستن زنجیره سلسله فعالیت هایی که هر یک پیش نیاز فعالیت بعدی بوده و در نتیجه ، باید در زمان خاصی انجام گیرند ، نه تنها به صرفه جویی زمان نمی رسیم بلکه پروژه به کلاف سردرگمی تبدیل می شود که جمع کردن آن زمان بسیار طولانی را می طلبد .


قرارداد ( Build – Operate – Transfer ) B.O.T

قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال ، یکی از جدیدترین قراردادهای تامین مالی می باشد که از اوایل دهه 1980 یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت ، به رسانه های مالی راه یافت .

استفاده از این تکنیک ، به ویژه در مورد تاسیسات زیر بنایی به تدریج توسعه یافت . به طوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است . در این روش ، ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی ، توسط شرکتی که اصطلاحا شرکت پروژه (Project development company ) نام می گیرد انجام می شود و انتقال پروژه به کارفرما ، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم ، تحقق می یابد .
قابل ذکر است که کارفرما ، بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد ، فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید به کار برده شده نیز ، به بخش خصوصی انتقال داده می شود . همچنین دولت یا کارفرما ، علاوه بر موارد فوق ، هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی ، منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی به دست می آورد . بنابراین B.O.T در واقع یک روش مستقل قراردادهای اجرایی نیست ، بلکه بیشتر روشی برای تامین مالی پروژه است .

استقبال فزاینده این تیپ پروژه ها به دو دلیل است :

1- کمبود سرمایه های دولتی
2- تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی

قرارداد ( Build own operate ) B.O.O

در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت ، تملک ، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید و عوارض ، اجاره ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند.

در این قراردادها ، دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید . منوط به آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تامین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد ( ( B.O .O و حفظ سرمایه گذاری اولیه بدهد . همچنین در این نوع قرارداد ، دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد (B.O.O) اقدام نماید .

قرارداد ( Build own operate transfer ) B.O.O.T

در این نوع قرارداد پس از بهره برداری ، پروژه به کشور میزبان انتقال داده می شود .


قرارداد ( Build Transfer Operate ) B.T.O
در این قرارداد سرمایه گذار خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ها ، تاخیر و عملکردهای خاص ، پروژه را می سازد و در حالی که دولت پس از راه اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می گردد ، حق بهره برداری از پروژه به یک موسسه اجرایی ( نمایندگی ) منتقل می گردد .

سرمایه گذار خصوصی پروژه را برای موسسه اجرایی ( نمایندگی ) اداری می کند و به او اجازه داده می شود که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری خود را ( اصل و فرع ) در قالب یک توافق نامه دریافت نماید.

قرارداد ( Build Lease Transfer) B.L.T
در این نوع قرارداد ، سرمایه گذار خصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می کند . مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد .

این قرارداد شامل احداث ، اجاره ، واگذاری است ککه تابع شرایط پیمان مربوطه می باشد .

انواع قراردادهای طرح و ساخت

اهداف
 نکات کلیدی
 عنوان لاتین
 علامت اختصاری
 ردیف
 
1-کوچک کردن دستگاه های اداری و اجرایی کارفرما
2- کاهش هزینه های پروژه
3- کاهش زمان پروژه با همپوشانی مراحل مهندسی(طراحی)

خرید (تدارکات )

اجرا
 Engineering
Procurement
Construction
 E.P.C
 1
 
1-جبران کمبود سرمایه
2- تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی احداث
بهره برداری
انتقال
 Build
Operate
Transfer
 B.O.T
 2
 
1-جبران کمبود سرمایه
2- انتقال بهره برداری پروژه به یک دستگاه سوم احداث
تملک
راه اندازی و نگهداری
 Build
Own
Operate
 B.O.O
 3
 1-جبران کمبود سرمایه

2- انتقال بهره برداری پروژه به یک دستگاه سوم برای مدت معین
3- انتقال پروژه به کشور میزبان پس از موید معین احداث

تملک
راه اندازی و نگهداری
انتقال
 Build
Own
Operate
Transfer
 B.O.OT
 4
 1-جبران کمبود سرمایه
2- اجاره پروژه به سرمایه گذار برای مدت معین
3- انتقال پروژه به دولت پس از اتمام دوره اجاره احداث

اجاره
انتقال
 Build
Lease
Transfer
 B.L.T
 5

 
باشگاه مهندسان ایران
www.iran-eng.com

 

طبقه بندی : مقالـه - خبـر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 02:02 ق.ظ

Many thanks, Loads of data.

cialis rezeptfrei sterreich cialis cipla best buy achat cialis en europe how does cialis work only here cialis pills tadalafil 20 mg cialis 5 mg schweiz cialis generico we recommend cheapest cialis viagra cialis levitra
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:05 ب.ظ

Terrific postings. Kudos.
cialis daily reviews buy cialis online only now cialis 20 mg cialis daily reviews safe site to buy cialis online only best offers 100mg cialis cialis price in bangalore calis cialis 5 mg scheda tecnica free cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:54 ق.ظ

You actually said that fantastically!
cialis generico milano tadalafil tablets cialis generico en mexico cialis mit grapefruitsaft price cialis best cialis 5 mg para diabeticos cialis manufacturer coupon cialis dosage amounts cialis daily new zealand cialis per paypa
یکشنبه 11 آذر 1397 12:52 ب.ظ

You suggested this really well!
cialis billig link for you cialis price prix de cialis cialis price thailand cialis savings card cialis kaufen wo we use it 50 mg cialis dose cialis prezzo di mercato pastillas cialis y alcoho cialis cost
یکشنبه 11 آذر 1397 01:42 ق.ظ

Kudos. A lot of postings.

we choice free trial of cialis generico cialis mexico side effects for cialis cialis baratos compran uk cialis 5 mg trusted tabled cialis softabs female cialis no prescription we like it safe cheap cialis cialis side effects dangers chinese cialis 50 mg
شنبه 10 آذر 1397 12:49 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of postings!

cialis australian price generic cialis pro cialis 20mg cialis without a doctor's prescription how to purchase cialis on line buy cialis uk no prescription cialis qualitat cialis for sale we like it cialis soft gel cialis usa cost
جمعه 9 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Regards, Numerous stuff.

viagra vs cialis vs levitra cialis bula cialis prezzo di mercato prezzo cialis a buon mercato cialis dosage amounts free generic cialis tadalafil 5mg buy cheap cialis in uk cialis side effects cost of cialis per pill
جمعه 9 آذر 1397 02:09 ق.ظ

You actually said it perfectly!
prix cialis once a da cialis 20 mg cost cialis italia gratis we recommend cialis best buy purchase once a day cialis cialis prezzo al pubblico cialis kaufen wo enter site natural cialis recommended site cialis kanada acheter cialis kamagra
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:49 ب.ظ

Whoa tons of good advice.
rezeptfrei cialis apotheke cialis 10mg prix pharmaci generic cialis at the pharmacy generic cialis 20mg uk can i take cialis and ecstasy cialis diario compra cialis 100 mg 30 tablet callus cialis mit grapefruitsaft generic cialis in vietnam
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:36 ق.ظ

Very good forum posts, Many thanks.
cialis baratos compran uk bulk cialis if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet generic cialis review uk cialis canadian drugs cialis online napol cialis 20 mg cost buy cialis cilas
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:13 ق.ظ

Seriously quite a lot of excellent facts!
generic levitra levitra prices vardenafil levitra generic levitra generic buy generic levitra buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra generic levitra buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 06:58 ق.ظ

Superb tips. Cheers!
cialis arginine interactio buying cialis on internet cialis patent expiration preis cialis 20mg schweiz cialis sicuro in linea where cheapest cialis where do you buy cialis order generic cialis online cialis per paypa generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 04:13 ق.ظ

Whoa all kinds of beneficial data.
opinioni cialis generico click here to buy cialis cialis et insomni cialis baratos compran uk non 5 mg cialis generici ou trouver cialis sur le net cialis in sconto non 5 mg cialis generici cialis tablets australia comprar cialis 10 espa241a
شنبه 31 شهریور 1397 05:59 ب.ظ

You made your stand pretty effectively!.
canadian pharmacies shipping to usa canadian online pharmacies reviews buy vistagra online safe canadian pharcharmy online24 canada rx canada rx drugstore online canada canada medication cost drugs for sale usa canada medication list
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:50 ب.ظ

Thanks a lot, I value this.
aarp recommended canadian online pharmacies buy vistagra usa canada online pharmacies for men trusted pharmacy canada canada online pharmacies for men online pharmacies india canadian pharmacies shipping to usa order canadian prescriptions online online pharmacies legitimate canada online pharmacies medication
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:58 ب.ظ

Information certainly applied!.
cialis et insomni we choice free trial of cialis cialis generique 5 mg cipla cialis online look here cialis order on line enter site 20 mg cialis cost the best choice cialis woman canadian cialis viagra or cialis cialis in sconto
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:39 ق.ظ

Incredible many of very good knowledge.
prezzo di cialis in bulgaria cialis flussig prices on cialis 10 mg generic cialis in vietnam cialis kaufen wo cialis baratos compran uk cialis daily reviews we choice cialis uk generic cialis tadalafil cialis pills boards
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:21 ب.ظ

Cheers, A lot of write ups.

canada discount drugs cialis cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg cut in half cilas cialis generico postepay import cialis cialis preise schweiz prezzo cialis a buon mercato click here to buy cialis click here take cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:53 ب.ظ

Truly quite a lot of useful facts.
the best site cialis tablets only best offers cialis use achat cialis en itali callus we use it cialis online store cialis manufacturer coupon cialis kamagra levitra cialis sans ordonnance what is cialis only here cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:57 ق.ظ

You reported it superbly!
comprar cialis navarr cialis daily new zealand weblink price cialis cialis tablets australia the best choice cialis woman tadalafil 20 mg 40 mg cialis what if i take cost of cialis cvs cialis rezeptfrei sterreich walgreens price for cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:54 ب.ظ

Wow plenty of helpful tips!
acheter cialis meilleur pri cheap cialis cialis alternative 5 mg cialis coupon printable click now buy cialis brand cialis 5 mg scheda tecnica cialis prices tadalafil 5mg cialis for daily use achat cialis en europe
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:13 ق.ظ

Terrific material, Thanks.
cheap generic sildenafil viagra from pharmacy online viagra prescription where to order viagra buy now viagra uk sildenafil where to buy viagra on line buy sildenafil generic buying viagra online uk viagra online no prescriptions
جمعه 17 فروردین 1397 10:10 ب.ظ

Regards! Quite a lot of information.

miglior cialis generico buying cialis overnight comprar cialis navarr only best offers cialis use cialis alternative cialis arginine interactio cialis without a doctor's prescription cialis farmacias guadalajara cialis 50 mg soft tab cialis online nederland
جمعه 3 فروردین 1397 07:52 ب.ظ

Cheers, Fantastic information.
walgreens price for cialis tadalafil cialis professional yohimbe buy cheap cialis in uk cialis kaufen bankberweisung 5 mg cialis coupon printable cialis free trial cialis wir preise compare prices cialis uk cialis great britain
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:27 ق.ظ

Cheers! Helpful information!
generic cialis tadalafil precios de cialis generico i recommend cialis generico canadian cialis cialis cost buy brand cialis cheap look here cialis order on line if a woman takes a mans cialis we like it safe cheap cialis cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:45 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
چهارشنبه 5 مهر 1396 10:10 ق.ظ
ممنون از سایتتون
شنبه 31 تیر 1396 09:26 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good results. If you know of any
please share. Cheers!
پنجشنبه 29 تیر 1396 03:12 ق.ظ
Great post however , I was wondering if you could write a litte
more on this subject? I'd be very thankful
if you could elaborate a little bit further. Many thanks!
پنجشنبه 29 تیر 1396 02:49 ق.ظ
Its like you learn my mind! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e-book in it
or something. I think that you simply can do with a few % to
pressure the message home a little bit, but other than that, that is excellent blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :